info

Werkdagen en Tarief

Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag.

Het tarief verschilt per gastouderbureau. Ik houd hierin hun richtlijn(en) aan. 

 

geregistreerd gastouder door inschrijving bij gastouderbureau kroostopvang

Ik voldoe aan alle opleidingseisen, ik heb mijn zorgdiploma en mijn kinderEHBO. Via het gastouderbureau kan ik verdere cursussen doen om me te blijven verdiepen.

Omdat ik aan alle eisen voldoe kunt u via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen, voor meer informatie hierover kunt u kijken op:http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

Ik ben geregistreerd gastouder in Nijkerk en ben daarom in het bezit van een landelijk registratie nummer.

 

Voorschools educatieprogramma kiki/ (ontwikkelings)kansen in kinderen

Elke 4 weken komt er een nieuw thema van kiki. In de 4 weken gaan we bezig met activiteiten rondom dit thema. Dit kunnen liedjes zijn, veel knutselactiviteiten, boekjes lezen en werken met de woordkaarten om de woordenschat te vergroten en eventueel een begin gemaakt kan worden met lezen. Kiki is gericht op gastouders en daarom voor alle leeftijden.

In de aanpak worden een aantal uitgangspunten gevolgd die kenmerkend zijn voor Vroeg en Voorschools Educatie-programma’s zoals het thematisch werken, het stapsgewijs uitbreiden van de woordenschat en het werken in kleine groepen. Ook de verbinding met thuis kan motiverend werken voor het kind. Als ouders ook mee doen met het thema en activiteiten thuis herhalen. Door de setting van gastouderopvang waarin sprake is van een vaste begeleider en een kleine groep kinderen, kan doelgericht gewerkt worden op een manier die aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Doordat de gastouder ieder kind goed kent kunnen ontwikkelingskansen herkent, gecreëerd en benut worden. Hierdoor kan een beter resultaat worden behaald op de vier basisdoelen: bieden van emotionele veiligheid, werken aan persoonlijke en sociale competentie, overdragen van waarden en normen. De gastouder wordt aangesproken op de interactievaardigheden zoals door het NCKO zijn omschreven. De gastouder is activerend aanwezig, zowel naar individuele kinderen als naar het kinderen in hun onderlinge relaties.

De ontwikkelingsgebieden die centraal staan bij KIKI zijn:

  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Spraak- en taalontwikkeling
  • Rekenprikkels

 

Emmi Pikler

Emmi Pikler was een kinderarts die de leiding had over een kindertehuis in Boedapest. Haar benadering van jonge kinderen was progressief en trok studenten van over de hele wereld. Er werden weinig medicijnen gebruikt en de nadruk lag op preventie, het belang van vrije beweging, spel en op respect voor het kind.

Als volwassene begeleid je de ontwikkeling van een kind in plaats van dat je de leiding neemt. In deze maatschappij en in de kinderopvang is een volledige omarming van deze methode eigenlijk niet haalbaar. Wel vind ik dit een hele mooie manier van ouderschap en ben ik er zeker door geinspireerd geraakt en dit zal ook terug komen in de opvang.

Emmi Pikler gaat er vanuit dat een kind beter leert zitten, staan, spreken en denken als een kind op zijn eigen tempo kan leren bewegen, onderzoeken en spelen.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de verzorging en de communicatie die er tijdens de verzorging is. Als een kind tijdens zijn eigen verzorging een actieve deelnemer wordt in plaats van een passieve ontvanger, vergroot dit zijn gevoel van autonomie en zelfvertrouwen. 

 

Vlinder-Villa

De naam Vlinder-villa komt voort uit mijn fascinatie voor vlinders, dit heb ik al van jongs af aan. In huis hangen ook op een aantal plekken vlinders. De transformatie van rups naar vlinder vind ik natuurlijk wonderlijk, maar ook de fladderende vlinder zelf. Ik word er vrolijk van, de vrolijke kleuren en de mooie patronen. Maar ik zie ook de kwetsbaarheid van deze dieren. De ontwikkeling van een kind vind ik net zo wonderlijk als de transformatie van rups naar vlinder. Daarnaast heeft elk kind zijn eigen kleuren en patronen in de vorm van eigenschappen, karaktertrekken en de manier waarin het zich ontwikkelt. Ook is elk kind kwetsbaar en heeft het een veilige basis nodig. Ik hoop met Vlinder-villa een veilige plek te creeeren waar de eigenheid van een kind tot zijn recht kan komen en het kind het vertrouwen krijgt om te ontwikkelen en steeds nieuwe stappen te zetten.

Persoonlijke visie

Ik ben een christelijke gastouder. Dit betekent in de praktijk dat er naast een eet smakelijk liedje ruimte is voor een gebedje.

Als gastouder sta ik open voor alle geloven en zal ik niet mijn geloofsovertuiging op de kinderen leggen, dit is geheel de aan de ouders. Als ouders wensen hebben betreffende hun eigen geloofsovertuiging zal ik daar uiteraard ook rekening mee houden en voor zover mogelijk ruimte in creeeren. Dit kan bijvoorbeeld door ook stil te staan bij bijzondere feestdagen.